A A Lettergrootte

ANBI

De VSOP heeft de ANBI status en voldoet aan de regels die aan een ANBI worden gesteld. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling die deze status heeft, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Daarnaast zijn giften aan ANBI’s aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De VSOP is geregistreerd onder nummer RSIN 0052437623.

KvK nummer is 40506395. 

Beloningsbeleid

Bestuur
De leden van het bestuur ontvangen hiervoor geen bezoldiging. Een redelijke vergoeding voor de door hen gemaakte kosten wordt niet aangemerkt als bezoldiging. De VSOP maakt deze vergoedingen zichtbaar in de jaarrekening en licht ze daar nader toe.

Personeel
Salariëring van het personeel gebeurt conform de salaristabel in de Regeling van Arbeidsvoorwaarden VSOP, een afgeleide van de salarisregeling Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

ANBI documentatie 

VSOP financiële jaarstukken

De verkorte versies van de financiële jaarstukken van de VSOP staan onder jaarverslagen.