A A Lettergrootte

Toetsingsprocedure in grote lijnen

De (kandidaat) expertisecentra die zich officieel hebben aangemeld voor de toetsing, worden zowel vanuit medisch-wetenschappelijk perspectief als patiëntenperspectief beoordeeld. De oordelen worden voorgelegd aan de beoordelingscommissie. Deze commissie brengt uiteindelijk een advies uit aan de minister, die vervolgens de (voorlopige) erkenning doet van de expertisecentra.

Onderstaande informatie beschrijft wat er van patiëntenorganisaties wordt verwacht, aan de hand van de opeenvolgende stappen in de toetsingsprocedure. De beschreven stappen zijn aangepast aan de situatie in 2017 en 2018, maar geven in grote lijnen nog steeds goed weer hoe de procedure eruit ziet. Zodra duidelijk is hoe de stappen in de toetsing van 2020 eruit zien, passen we de informatie op deze pagina aan.

1. Vooraanmelding (kandidaat) expertisecentrum

De (kandidaat) expertisecentra kunnen in de zomer van 2017 kenbaar maken dat zij willen meedoen aan de toetsingsronde 2017. Weet u als patiëntenorganisatie niet (zeker) of het centrum waar u gespecialiseerde zorg ontvangt aan de toetsing zal meedoen? Neem dan rechtstreeks contact op met hen als u vindt dat het centrum moet meedoen aan de toetsingsprocedure. U kunt ze erop wijzen dat de aanmelding voor de (kandidaat) expertisecentra deze zomer plaatsvindt en adviseren dat zij zich wenden tot de:

De coördinator licht de procedure toe aan het betreffende (kandidaat-)expertisecentrum. Staat het ziekenhuis dat u zoekt niet in bovengenoemde lijsten? Neem dan contact op met de VSOP via: expertisecentra@vsop.

2. Officiële aanmelding door (kandidaat) expertisecentrum

Het (kandidaat) expertisecentrum meldt zich officieel aan door een (uitgebreide) vragenlijst in te vullen met betrekking tot de toetsingscriteria. Zie voor een overzicht van deze criteria de informatie op de website en de lijst met criteria. In deze periode (circa zeven weken) hoeven patiëntenorganisaties niets te doen. Daarna koppelt de VSOP de patiëntenorganisaties aan de betreffende (kandidaat) expertisecentra. Is daarbij advies nodig van een patiëntenorganisatie, dan neemt de VSOP contact op.

3. Beoordeling (kandidaat) expertisecentrum door patiëntenorganisaties en referenten

Zodra de officiële aanmelding van de (kandidaat) expertisecentra is afgerond, worden de patiëntenorganisaties en referenten (Orphanet) uitgenodigd hun oordeel te geven over de betreffende (kandidaat)expertisecentra. De patiëntenorganisaties doen dat met behulp van een digitale vragenlijst. Zie onze voorbeeld-pdf (hiermee kunt u geen officieel oordeel indienen. De criteria in de vragenlijst hebben betrekking op:

 • Kwaliteit van zorg
 • Transitie van zorg
 • Continuïteit van het expertisecentrum
 • Samenwerking met andere partijen
 • Informatie en communicatie
 • Onderzoek
 • Grensoverschrijdende zorg

Zie voor een compleet overzicht de hele lijst met criteria. Ook de aanvullende informatie op onze website verduidelijkt het belang om ook vanuit patiëntenperspectief een oordeel te geven over een (kandidaat) expertisecentrum. De patiëntenorganisatie heeft circa zeven weken tijd om een oordeel te geven. Een patiëntenorganisatie kan eerst haar achterban raadplegen voordat zij een oordeel geeft over een (kandidaat) expertisecentrum/centra. De VSOP biedt hiervoor een basis achterbanraadpleging aan.

Aanvullende informatie nodig voor het invullen van de digitale vragenlijst? Neem contact op met de VSOP via: expertisecentra@vsop.nl. De VSOP zet t.z.t. een overzicht van de (kandidaat) expertisecentra online. Controleer dan vooral als patiëntenorganisatie goed of u aan alle voor uw organisatie relevante (kandidaat) expertisecentra bent gekoppeld.

4. Informeren beoordelingscommissie

NFU-projectmedewerkers verzamelen alle relevante informatie (officiële aanmelding, oordeel van patiëntenorganisatie(s) en referenten) en leggen dit voor aan de beoordelingscommissie. Tijdens één of meerdere vergaderingen (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) bespreekt de beoordelingscommissie elk individueel (kandidaat-)expertisecentrum. De patiëntenorganisaties hebben in deze periode geen actieve rol.

5. Advies aan (kandidaat) expertisecentrum en raad van bestuur

De beoordelingscommissie komt per (kandidaat) expertisecentrum tot een advies op basis van: de aangeleverde informatie door het betreffende (kandidaat) expertisecentrum, de oordelen van de patiëntenorganisaties en de medisch-wetenschappelijke referenten. De beoordelingscommissie stuurt dit advies vervolgens naar het (kandidaat) expertisecentrum en de bijbehorende raad van bestuur. De patiëntenorganisaties hebben in deze periode geen actieve rol. Wel is het advies van de VSOP om in die periode (die aangekondigd wordt op de website) contact te zoeken met het betreffende (kandidaat) expertisecentrum. Het (kandidaat) expertisecentrum kan aangeven of zij besloten heeft bezwaar te maken tegen het advies. Zo ja, dan kunnen het(kandidaat) expertisecentrum en de patiëntenorganisatie samen bespreken wat de - ondersteunende - rol van de patiëntenorganisatie kan zijn.

6. Bezwaar tegen geformuleerde advies

Indien het (kandidaat) expertisecentrum en de raad van bestuur bezwaar maken tegen het advies, dan is daar in deze periode (die aangekondigd wordt op de website) gelegenheid voor. Afhankelijk van de afspraken tussen het (kandidaat)expertisecentrum en de patiëntenorganisatie (zie 5), heeft de patiëntenorganisatie ook een rol tijdens deze bezwaarprocedure.

7. Bezwaarprocedure beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie neemt bij bezwaar het advies in heroverweging en formuleert - indien nodig - een nieuw advies. Dit definitieve advies wordt verzonden naar het betreffende (kandidaat) expertisecentrum, raad van bestuur, patiëntenorganisatie(s) en het NFU-bestuur.

De patiëntenorganisatie heeft in deze periode geen actieve rol. Het kan zijn dat de beoordelingscommissie de VSOP vraagt contact op te nemen met een patiëntenorganisatie. Bijvoorbeeld als deze een rol had in het bezwaar en de beoordelingscommissie hierop nadere toelichting wil, of op (een onderdeel van) de beoordeling.

8. NFU-bestuur

In de vergadering van het NFU-bestuur wordt het advies overgenomen als officieel advies richting de minister van VWS. De patiëntenorganisatie heeft in deze periode geen actieve rol. 

9. Advies naar minister van VWS

Het door het NFU-bestuur geformaliseerde advies van de beoordelingscommissie gaat als officieel advies naar de minister van VWS. De patiëntenorganisaties hebben in deze periode geen actieve rol.

10. Officiële VWS-erkenning expertisecentrum

De officieel erkende expertisecentra worden bekendgemaakt. De VSOP informeert de patiëntenorganisaties hierover. Zij kunnen de informatie vervolgens delen met hun achterban. Daarnaast adviseert de VSOP de patiëntenorganisaties om contact op te nemen met het expertisecentrum/de -centra voor hun (groep(en) van) aandoening(en). Samen kunnen zij mogelijkheden zoeken om de samenwerking en kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven verder te verbeteren.

11. Financiële vergoeding Toetsing (kandidaat) expertise centra

Patiëntenorganisaties die formeel deelgenomen hebben aan de toetsing van (kandidaat) expertisecentra voor zeldzame aandoeningen komen in aanmerking voor een financiële vergoeding.

Formele deelname houdt in dat de patiëntenorganisatie bij het geven van het oordeel over een (kandidaat) expertisecentrum gebruik heeft gemaakt van de officiële vragenlijst. Geprobeerd is om deze vergoedingsregeling zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de tijdsinvestering van de patiëntenorganisaties.

De vergoedingsregeling ziet er in 2017/2018 als volgt uit: 

 • Per vragenlijst, waarvan in ieder geval de onderdelen: ‘Top 5 criteria, Eindoordeel, Sterke en verbeterpunten’ zijn beantwoord en ingediend, wordt een vergoeding toegekend van € 200.
 • Een organisatie die tenminste één complete vragenlijst heeft beantwoord en ingediend, ontvangt één extra vergoeding van € 200. Indien er één complete vragenlijst wordt ingediend, bedraagt de totale vergoeding dus € 400. 
 • Alle patiëntenorganisaties, die meer dan één vragenlijst hebben ingediend, ontvangen voor iedere volgende ingevulde vragenlijst € 200. 
 • De maximale vergoeding is € 1000. Dat is dus (alleen) het geval bij vijf ingediende vragenlijsten, of vier vragenlijsten waaronder tenminste één compleet ingevulde vragenlijst. 

>>>Toetsingsprocedure

Print