Previous Page  12 / 27 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 27 Next Page
Page Background

Prader-Willi syndroom

·

·

Maagproblemen

Uitzetten of opzwellen van de buik,

pijn en/of braken, kunnen een teken zijn van acute

idiopathische maagdilatatie met risico op necrose.

Er is geen gevoel van vol zitten of pijn. Beschouw de

aanwezigheid van deze tekenen als een chirurgisch

spoedgeval.

·

·

Slaap- en ademhalingsproblemen

Slaapgerelateerde

ademhalingsproblemen als slaapapneu (obstructief (OSAS),

centraal of gemixt) of hypoventilatie met hypoxie komen

veel voor. Houd rekening met vaak afwezige, afgenomen

of vertraagde cardiorespiratoire responsen op een snel

ontwikkelende hypoxie en hypercapnie bij mensen met

PWS.

·

·

Watervergiftiging

Een abnormaal verhoogde waterintake

kan leiden tot een hyponatriëmie. Symptomen kunnen

hoofdpijn, misselijkheid, verwardheid, insulten en

bewustzijnsdaling zijn. Zorg dat de patiënt niet meer

drinkt en laat de patiënt zo nodig in het ziekenhuis

opnemen voor herstel van de hyponatriëmie.

·

·

Deskundigheid van ouders

Ouders/verzorgers van

mensen met PWS zijn vaak goed geïnformeerd over deze

aandoening. Daarnaast kennen zij de persoon met PWS

door en door. Neem de kennis van ouders/verzorgers

serieus.

·

·

Consult

Het lage sociaal cognitief functioneren beïnvloedt

de manier waarop zorgverleners kinderen en volwassenen

met PWS moeten benaderen. Vaak zijn mensen met

PWS verbaal sterk waardoor het risico op overschatting

bestaat. Zorg voor duidelijke communicatie en houd hierbij

rekening met het niveau en tempo van de patiënt. Dit kan

onbegrip en daardoor stress verminderen. Overleg zo nodig

apart met de ouder(s).

·

·

Elektronisch patiëntendossier

Een duidelijk zichtbare

vermelding van de diagnose Prader-Willi syndroom in het

patiëntendossier is zeer wenselijk. Dit is met name van

belang wanneer een patiënt met PWS voor een consult bij

een waarnemend huisarts of collega in de praktijk of op de

huisartsenpost komt. Vermeld ook een bestaande centrale

bijnierinsufficiëntie bij stress met een hydrocortison-

stressschema goed zichtbaar in het dossier.

·

·

Anesthesiologische risico’s

Door onder andere

een hoge pijngrens, een gestoorde thermoregulatie,

afwijkende reactie op medicatie, eventuele orofaryngeale

complicaties en mogelijk ernstige schommelingen in het

glucosegehalte, bestaan er anesthesiologische risico’s bij

patiënten met PWS. Wijs bij een (spoed)verwijzing naar

het ziekenhuis bij de overdracht nadrukkelijk op deze

risico’s. Benadruk daarbij nogmaals de noodzaak van een

hydrocortison-stressschema.

·

·

Medisch paspoort

Adviseer (ouders van) personen met

PWS een medisch paspoort bij zich te dragen. In het

medisch paspoort staat onder andere vermeld dat de

patiënt PWS heeft met daarin een medicatieoverzicht en

een corticosteroïden-stressschema.

·

·

Medicatie

Mensen met PWS kunnen ongebruikelijke

reacties hebben op standaarddoseringen van medicijnen

(zoals psychiatrische medicatie en anesthetica).

Voorzichtigheid is geboden bij medicatie die sedatie

veroorzaakt; een langer aanhoudend en meer uitgesproken

effect bij gebruik van deze middelen is gerapporteerd.

·

·

Zorg voor ouderen

Bij veel patiënten nemen de

functionele vaardigheden af vanaf de leeftijd van 40 jaar.

Het is belangrijk om te signaleren wanneer aanpassing

van het dagprogramma nodig is vanwege de beperkingen

die het ouder worden met zich mee brengt. Met het

ouder worden, neemt de kans toe dat ouders en andere

familieleden wegvallen. Dit brengt vaak emotionele stress

en gedragsveranderingen met zich mee. Voor begeleiders

is het van belang hier extra aandacht aan te besteden.

Door het overlijden van naasten gaat vaak ook belangrijke

informatie uit iemands persoonlijke (medische) verleden

verloren.

·

·

Zorg rondomhet levenseinde

Bespreek tijdig met de

persoon met PWS hoe hij wil dat de (huis)arts handelt in

bepaalde situaties zoals voedingsproblemen, reanimatie

of opname in een ziekenhuis of verpleeghuis. Zorg voor een

goede documentatie hiervan. De NVAVG heeft standaarden

over zorg rond het levenseinde bij mensen met een

verstandelijke beperking (zie

Consultatie en verwijzing, Richtlijnen

).

·

·

Overlijden

Het Prader-Willi syndroom Expertisecentrum

houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek naar

Prader-Willi syndroom, waaronder post mortem onderzoek

bij mensen met PWS. Huisartsen worden verzocht om bij

overlijden van een patiënt met PWS, direct contact op te

nemen met het Expertisecentrum locatie Rotterdam. Voor

naasten kan zo’n onderzoek heel gevoelig liggen. Neem

de tijd om bij overlijden van een patiënt met PWS aan

naasten te vragen of de behandelend arts dit eerder al met

hen besproken heeft. Leg zo nodig uit wat het onderzoek

inhoudt en wat het belang ervan is en vraag of zij hiervoor

toestemming willen geven. Voor contactgegevens zie

Consultatie en verwijzing .

Psychosociale aspecten

·

·

Belasting omgeving

De onzekere startfase bij de geboorte

van een baby met PWS en de zorg voor een kind met PWS

kunnen een aanzienlijke impact hebben op het hele gezin.

Let op signalen die kunnen wijzen op een te grote

lichamelijke en/of psychische belasting van ouders en

broers en/of zussen van iemand met PWS en bied zo nodig

psychosociale ondersteuning.

·

·

Lotgenotencontact

Via de Prader-Willi Stichting is er

mogelijkheid tot contact met andere (ouders van) mensen

met PWS (zie

Consultatie en verwijzing )

. De huisarts kan

de (ouders van) patiënten wijzen op het bestaan van deze

patiëntenorganisaties en het belang ervan benadrukken.

10