Background Image
Previous Page  12 / 106 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 106 Next Page
Page Background

12

1 Inleiding

Dit hoofdstuk is grotendeels identiek in elke zorgstandaard voor een zeldzame aandoening, die tot stand is

gekomen binnen het overkoepelend project ‘’Zorgstandaarden voor zeldzame aandoeningen; de patiënt

centraal’, zoals aangevraagd bij en gehonoreerd door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en

Sport/Fonds PGO/CIBG (29 december 2010).

1.1. Zorgstandaard

Zorgstandaarden vallen onder de definitie van kwaliteitsstandaarden (zie oo

k 1.3 Juridisch kader )

. Een

zorgstandaard geeft vanuit het patiëntenperspectief een functionele beschrijving van de individuele

preventie en zorg voor een bepaalde chronische aandoening en komt tot stand door consensus tussen alle

relevante partijen (o.a. zorgverleners, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars).

Een zorgstandaard beschrijft niet alleen de inhoud van de zorg, maar ook de (multidisciplinaire) organisatie

van de (keten)zorg en de relevante kwaliteitscriteria [7]. Deze zorgstandaard beschrijft het zorgtraject voor

Neurofibromatose type 2 en is bedoeld voor zorgverleners en andere partijen in de zorg zoals

zorgverzekeraars

3

.

Een zorgstandaard is gebaseerd op actuele en - indien aanwezig - wetenschappelijk onderbouwde inzichten.

Waar een (multidisciplinaire) richtlijn voor de chronische aandoening of voor symptoomspecifieke zorg bij de

aandoening beschikbaar is, verwijst de zorgstandaard naar die richtlijn. Ook wordt verwezen naar

beschikbare en relevante kwaliteitsindicatoren en kwaliteitscriteria indien deze beschikbaar zijn [2].

Zorgstandaarden voor zeldzame aandoeningen

De onbekendheid van zeldzame aandoeningen brengt voor patiënten vaak problemen met zich mee op het

gebied van de zorg. Voor NF2 bestaat momenteel geen multidisciplinaire richtlijn

4

. De zorgstandaard voor

NF2 is niet bedoeld ter vervanging van een richtlijn maar biedt - bij gebrek daaraan - een beschrijving van de

aandoening, de diverse behandelingsmogelijkheden van de klachten en complicaties en de beschrijving van

de zorgorganisatie. Naast medische en zorginhoudelijke aspecten komen ook maatschappelijke aspecten

(zoals revalidatie, onderwijs en werk) aan de orde. Op deze manier zal deze zorgstandaard handvatten

bieden voor zorgverleners om de aandoening NF2 te leren kennen en de daarbij horende optimale zorg te

kunnen leveren.

Een patiëntenversie van een zorgstandaard biedt de individuele patiënt inzicht in het zorgproces en geeft

handvatten voor het zelf managen van de eigen zorg. De patiëntenversie van deze zorgstandaard zal de

NFVN in de loop van 2015 laten ontwikkelen.

Onderdelen van een zorgstandaard

Een zorgstandaard is per definitie ziektespecifiek en beschrijft de ziektespecifieke zorg, diens organisatie en

kwaliteitseisen. Naast de ziektespecifieke zorgbeschrijving bevat een zorgstandaard zogenaamde generieke

3

De zorgstandaard is een leidraad bij het contracteren van ketenzorg door de zorgverzekeraar en bij het bepalen van de aanspraken in verzekerde

zorg en de onderliggende bekostigingssystematiek

4

Er is ook een beknopte richtlijn ontwikkeld door de Stichting Opsporing Erfelijke tumoren (STOET); zie

http://www.oncoline.nl/neurofibromatosis-

type2