A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Begeleidingscommissie evaluatieonderzoek Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen

02-02-2021

Beleidsmedewerker Elsbeth van Vliet is – op persoonlijke titel - toegetreden tot de begeleidingscommissie voor de evaluatie Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen. De evaluatie richt zich op de huidige uitvoeringspraktijk als het gaat om medische beslissingen rond late zwangerschapsafbrekingen en levensbeëindiging bij pasgeborenen, en de rol van de huidige regeling (knelpunten, maatschappelijke effecten, toekomstbestendigheid.

Toelichting

Per 1 februari 2021 is het evaluatieonderzoek gestart van de regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen.

Voor ieder wetsevaluatie in het kader van het ZonMw-programma Evaluatie Regelgeving stelt de Commissie evaluatie regelgeving (CER) een ‘begeleidingscommissie’ in. De eindverantwoordelijkheid voor het bewaken (begeleiden en monitoren) van een evaluatie(traject) rust bij de CER. Er is echter een belangrijke reden om hiervoor mede een aparte begeleidingscommissie in het leven te roepen, namelijk dat het begeleiden en de monitoring van een evaluatieonderzoek doorgaans om specifieke deskundigheid op het terrein van de te onderzoeken wet vraagt die niet binnen de CER aanwezig is. De begeleidingscommissie heeft als taak: het begeleiden van het evaluatieonderzoek; het monitoren van de voortgang; optreden als informatiebron voor de onderzoekers; het bewaken van het tijdspad; toetsen of de conclusies en aanbevelingen gebaseerd zijn op het onderliggende onderzoek en het uitbrengen van een eindadvies aan de CER over het concept-rapport.

 

>>Begeleidingscommissie evaluatieonderzoek Regeli...

Print