A A Lettergrootte

Bezwaar maken

Het ministerie van VWS stuurt de uitkomsten van de jaarlijkse ECZA-procedure naar de deelnemende centra. Zij weten dan of ze al-dan-niet erkend zijn en voor welke aandoeningen. Op de website van het ministerie van VWS staat een overzicht. Vervolgens start de wettelijke bezwaartermijn van 6 weken. 

Mogelijke redenen voor afwijzing 

Een expertisecentrum wordt zowel beoordeeld op de kwaliteit van de zorg als de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek. Een kandidaat ECZA kan dus goede zorg verlenen, maar toch niet erkend worden omdat het wetenschappelijk onderzoek onvoldoende is. Ook als patiënten de zorg als goed ervaren, kan dat toch onvoldoende blijken uit het aangeleverde zorgpad of uit de samenstelling van het zorgteam. Helaas kan een centrum ook om procedurele redenen worden afgewezen, bijvoorbeeld omdat de aandoening(en) niet aansluiten op die van een Europees Referentie Netwerk (ERN), of omdat bepaalde gegevens niet zijn aangeleverd.

Wat moet er in een bezwaarschrift staan?

Zowel expertisecentra als patiëntenorganisaties die het niet eens zijn met een besluit (afwijzing of erkenning) kunnen bezwaar maken. Het is erg belangrijk dat goed te onderbouwen door het advies van het Beoordelingscomité (op te vragen bij het ECZA) te toetsen aan de formele eisen en indicatoren waaraan een  ECZA moet voldoen. 

Vermeld in het bezwaarschrift de naam van het expertisecentrum en de betreffende orpahcode(s). Beschikt u niet binnen 6 weken over alle relevante gegevens dan kunt u binnen die termijn een pro-forma bezwaar indienen en later alsnog zorgen voor een nadere onderbouwing. Algemene informatie over het maken van bezwaar leest u op de website van de overheid.

Zowel expertisecentrum als patiëntenorganisaties dienen hun bezwaar rechtstreeks in te dienen bij het ministerie van VWS:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
E-mail: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl.