A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Oproep: bewaar patiëntendossiers!

23-02-2010

De VSOP ondersteunt onderstaande oproep van NPCF en KNMG van harte:

KNMG en NPCF: voorkom vernietiging van oude patiëntendossiers


Volgens de wet zouden patiëntendossiers van 15 jaar of ouder per 1 april aanstaande moeten worden vernietigd. Maar artsenfederatie KNMG en patiëntenfederatie NPCF roepen op om die wettelijke plicht vooralsnog te negeren.

Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) dienen patiëntendossiers 15 jaar te worden bewaard, en vervolgens te worden vernietigd. Langer bewaren mag alleen als dat redelijkerwijs voortvloeit uit de zorg van een goed hulpverlener. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de relatie patiënt-huisarts.

Al in 2004 adviseerde de Gezondheidsraad patiëntendossiers tenminste 30 jaar te bewaren, tenzij de patiënt daar bezwaar tegen heeft. Vanwege belangrijke ontwikkelingen in de geneeskunde worden in de visie van de Gezondheidsraad door een kortere bewaartermijn de belangen van patiënten, familieleden (gegevens over erfelijkheid) en wetenschappelijk onderzoek ernstig geschaad. Patiëntenorganisaties waren het daarmee eens.

Het advies om dossiers tenminste 30 jaar te bewaren is in maart 2009 door de regering overgenomen in het conceptwetsvoorstel cliëntenrechten zorg. Het probleem is dat dit voorstel voorlopig nog geen wet is. Organisaties van beroepsbeoefenaren en wetenschappelijk onderzoekers, maar ook patiëntenorganisaties hebben ernstige bezwaren tegen vernietiging van dossiers.

De KNMG en de NPCF roepen houders van patiëntendossiers op om de wettelijke vernietigingsplicht die per 1 april 2010 gaat gelden voor dossiers ouder van 15 jaar te negeren en vooralsnog geen dossiers te vernietigen.

Eerst dient een maatschappelijk en politiek debat plaats te vinden over een toekomstbestendige wettelijke regeling van de bewaartermijn van patiëntengegevens. De uitkomst van dat debat dient bepalend te zijn voor de vraag of, en zo ja wanneer, patiëntendossiers vernietigd kunnen worden.

>>Oproep: bewaar patiëntendossiers!

Print