A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

Project zelftests & preventief onderzoek toegekend

04-05-2011

Een project betreffende zelftests en preventief onderzoek is begin mei door het Ministerie van VWS (CIBG/Fonds PGO) toegekend aan een samenwerkingsverband van VSOP en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond (CB), de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) en de Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV). Het project start per januari 2012.


Samenvatting project 'Preventief (zelf)onderzoek - Kwaliteit vanuit het patientenperspectief.

Er is een toenemend aanbod van preventief (zelf)onderzoek. In veel gevallen laat de kwaliteit en het nut van het aanbod van preventief (zelf)onderzoek te wensen over, anderzijds kan uitbreiding van het aanbod op sommige terreinen juist nodig zijn om de regie van de zorggebruiker over zijn gezondheid en/of ziekte te versterken.
De eindgebruiker is niet of nauwelijks bij de ontwikkeling van het aanbod van preventief (zelf)onderzoek betrokken (geweest). Dit project garandeert dat het gebruikersperspectief daar wel onderdeel van wordt en het PGO-veld (ook) op dit terrein als ‘3e partij’ kan gaan functioneren. Dit zowel door het aanbod vanuit dit perspectief te beïnvloeden, als door zorggebruiker de middelen in handen te geven om dit aanbod kritisch te beoordelen en daarbinnen zinvolle keuzes te kunnen maken.
Om dit te realiseren werken in dit project een vijftal organisaties samen, vier patiëntenorganisaties en een consumentenorganisatie. Tezamen bestrijken zij een breed spectrum van eindgebruikers waarvoor preventief (zelf)onderzoek van belang is, van de incidentele zorggebruiker tot de chronische patiënt. Gezamenlijk benutten zij de ervaringsdeskundigheid van het PGO-veld voor de ontwikkeling van een visiedocument, daarop gebaseerde kwaliteitscriteria en een checklist voor de gebruiker van preventief (zelf)onderzoek. Deze drie eindproducten van het project stellen zowel het georganiseerde PGO-veld als de individuele gebruiker van preventief (zelf)onderzoek in staat om een kritisch oordeel te vellen over het beschikbare, of juist ontbrekende, aanbod.

>>Project zelftests & preventief onderzoek toegek...

Print