A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

VSOP: 'Aanpassing embryowet zou stap in de goede richting zijn'

29-10-2018

De VSOP is gevraagd om een reactie te geven op een concept-wijziging van de embryowet. De VSOP heeft per brief aangegeven dat zij kan instemmen met de voorgenomen wijzigingen en dat zij van mening is dat verdere aanpassing wenselijk is ten behoeve van voorkoming van erfelijke aandoeningen en nader wetenschappelijk onderzoek. 

Wetswijziging

Middels een brief aan de kamer gaf minister de Jonge op 6 juli j.l. aan de embryowet op punten te willen aanpassen. De VSOP werd gevraagd te reageren op een ambtelijk concept. In dat concept zou het minister de wet op twee punten willen aanpassen.  

  1. Geslachtskeuze: (wens)ouders krijgen de mogelijkheid het geslacht van het kind te kiezen indien er sprake is van een verhoogd risico op een ernstige erfelijke ziekte die bij jongens of juist bij meisjes tot uiting komt. Momenteel zou dit alleen van toepassing zijn op ouders met de oogaandoening LHON en op erfelijke borstkanker veroorzaakt door mutaties in een van de BRCA-genen. 
  2. Rest materiaal: Fertiliteitsklinieken en semen- en eicelbanken mogen rest-geslachtscellen en rest-embryo’s gebruiken bij handelingen die nodig zijn voor het kwaliteitsbewaking. 

Zoals hierboven gesteld, kan de VSOP met beide wijzigingen instemmen en pleit zij voor verdere aanpassingen die ertoe kunnen bijdragen dat erfelijke aandoeningen kunnen worden voorkomen.

Verantwoording van het standpunt

De 75 patiëntenorganisaties tellende achterban van de VSOP vormt voor wat betreft levensbeschouwing en ethische opvattingen een afspiegeling van de Nederlandse bevolking. De ernstige gevolgen van zeldzame en genetische aandoeningen voor de kwaliteit van leven van zowel de patiënten zelf, als hun gezinnen en kinderen is wat hen bindt. 

Op basis van zowel deze diversiteit als gemeenschappelijkheid gaat de VSOP uit van de relatieve beschermwaardigheid van het menselijk embryo. Dit impliceert dat wij een relatief grotere waarde toekennen aan het welzijn van het toekomstig kind en het recht op autonome reproductieve keuzes van de (wens)ouders, dan aan de waarde en beschermwaardigheid van het embryo. Een ieder dient vanuit de eigen ethische waarden en normen dergelijke ingrijpende persoonlijke keuzes te kunnen maken.

Lees de brief van VSOP aan het ministerie
 

>>VSOP: 'Aanpassing embryowet zou stap in de goed...

Print