A A Lettergrootte
  • headerfoto-pillen

1e trimester echo terug in beeld

14-06-2019

De VSOP is blij met het voorstel van RIVM aan VWS om een wetenschappelijk onderzoek te starten naar de invoering van de 13-weken echo. De VSOP benadrukt daarbij het belang dat de 13-weken echo beschikbaar komt voor alle zwangeren om zo ongelijkheid uit te sluiten. Ook pleit VSOP voor een goede informatie aan zwangeren en voor een gedegen evaluatie. 

RIVM advies

Naar aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad uit 2016 over prenatale screening, brieven van staatsecretaris Blokhuis van VWS uit 2018 en een aangenomen motie in de Tweede Kamer, is een Verkenning verricht om te bepalen wat er moet gebeuren om een landelijk wetenschappelijk onderzoek te kunnen starten naar de invoering van een 13 wekenecho. De Verkenning is adviserend aan het ministerie van VWS, ter ondersteuning van de verdere besluitvorming. 

Uit de Verkenning is naar voren gekomen dat voor een wetenschappelijk onderzoek naar de invoering van de 13 wekenecho veel activiteiten nodig zijn en dat diverse afhankelijkheden de planning mede bepalen. Als op alle terreinen door alle betrokken overheids- en veldpartijen voortvarend stappen worden gezet, meent de projectgroep Verkenning 13 wekenecho dat invoering op zijn vroegst eind 2020 mogelijk is.

Reactie van VSOP

Diverse partijen zijn gevraagd te reageren op de verkenning, waaronder ook de VSOP. Wij schrijven in onze reactie: “Wij sluiten ons hier geheel bij aan, waarbij we het belang van laagdrempelige toegankelijkheid willen benadrukken. Het doel van prenatale screening is immers om alle zwangeren die dat wensen, tijdig te informeren over de eventuele aanwezigheid van één of meer aandoeningen, zodat zij een keuze kunnen maken uit verschillende handelingsopties.” 

Vervolg

De verkenning inclusief reacties liggen nu voor bij VWS die nog een beleidskeuze zal maken aangaande de toegankelijkheid van een landelijk wetenschappelijk onderzoek naar de 13 wekenecho en de doorvertaling daarvan in de financiering.

Lees meer over het belang van de 13-weken echo 

 

>>1e trimester echo terug in beeld

Print